GDPR

verwerkersovereenkomst

Dit addendum maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden tussen Volta BVBA en de klant (Hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”) met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Door met de Algemene Voorwaarden, waarvan dit addendum een deel uitmaakt, akkoord te gaan gaat de klant eveneens akkoord met onderstaande bepalingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Volta BVBA.  

Vragen over dit addendum kunnen gesteld worden via privacy [at] volta.be.

Tussen Volta BVBA en Verwerkingsverantwoordelijke

Samen worden Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de “Partijen” genoemd.

Overwegende dat:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker een overeenkomst hebben gesloten krachtens dewelke Verwerker zich heeft verbonden om voor de rekening van Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten te leveren die de verwerking van gegevens inhouden, waaronder Persoonsgegevens zoals hieronder gedefinieerd (hierna, de “Hoofdovereenkomst”)
 2. Partijen besloten hebben om overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving (zoals hieronder gedefinieerd) de huidige, bijkomende overeenkomst aan te gaan, die hun respectievelijke rechten en plichten uiteenzet (de “Verwerkersovereenkomst”). 

Werd het volgende besloten:

 1. Definities 
  De volgende begrippen krijgen de betekenis zoals hieronder aangeduid: 
  Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en die van kracht wordt op 25 mei 2018.
  Betrokkene of Betrokken Personen: de identificeerbare natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens verwerkt worden.
  Verwerkingsverantwoordelijke: iedere natuurlijke of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  Verwerker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  Subverwerker: iedere derde partij die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerker persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn onderworpen.
  Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  Privacywetgeving: de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Verwerking: iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
  Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 
  Toezichthoudende Autoriteit: in België is dit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 wordt deze hervormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  Medewerker(s): de personen die door de Partijen worden gemachtigd voor de uitvoering van deze Verwerkingsovereenkomst en die onder hun verantwoordelijkheid werken.
   
 2. Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst
  2.1 De huidige Verwerkersovereenkomst heeft als voorwerp uiteen te zetten onder welke voorwaarden de Verwerker de Persoonsgegevens in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke mag verwerken.

  2.2 Partijen komen overeen dat deze Verwerkersovereenkomst integraal deel uitmaakt van de Hoofdovereenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker. 
   
 3. Toegestane Verwerkingen
  3.1 De Verwerker verbindt zich ertoe enkel Persoonsgegevens te verwerken op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, die voortvloeien uit de Hoofdovereenkomst. De Hoofdovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst bepalen gezamenlijk het onderwerp en de duur van de Verwerking. 

  3.2 De Verwerker en diens Medewerkers verwerken de Persoonsgegevens voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de hieronder beschreven dienstverlening en doelstelling:
  Verwerker zal de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van de website, e-mail campagne of ander communicatie middel, zoals tussen de Partijen overeengekomen.

  3.3 Voor de volledige duur van de overeenkomst kan Verwerker de Persoonsgegevens aan de volgende Verwerkingen onderwerpen: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

  3.4 De Verwerker verwerkt de volgende soorten van Persoonsgegevens: naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadressen, geboortedatum, leeftijd, geslacht…

  Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën van Betrokkenen: gebruikers van de website(s), abonnee van de nieuwsbrief, prospect of klant van de opdrachtgever.
   
 4. Rechten en plichten van Verwerkingsverantwoordelijke
  4.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft de plicht de informatie in artikels 13 en 14 van de AVG te verschaffen aan de Betrokkenen die het onderwerp zijn van de Verwerkingen onder de huidige Verwerkersovereenkomst. 

  4.2 Verwerkingsverantwoordelijke stelt de Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze Verwerkersovereenkomst, ter beschikking van Verwerker. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel van en de middelen voor de Verwerking. Hij garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens, waaronder de doorgifte van de Persoonsgegevens, gebeurt op een wettelijke manier en overeenkomstig de relevante Privacywetgeving.

  4.3 De Verwerking door de Verwerker gebeurt enkel op basis van schriftelijke instructies vanwege de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot Verwerking van de Persoonsgegevens conform de Privacywetgeving gebeurt. Indien de opdracht tot Verwerking wijzigt, brengt de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker hiervan onmiddellijk op de hoogte.

  4.4 Indien de Medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke zelf Persoonsgegevens verwerken valt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften van de Privacywetgeving van Verwerkingen van Persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke en niet onder de verantwoordelijkheid van de Verwerker.

  4.5 De Verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden overeenkomstig artikel 30(1) van de AVG. 

  4.6 Alle informatie en materiaal ter beschikking gesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker en die Persoonsgegevens bevatten zullen steeds als eigendom van de Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd worden. 
   
 5. Rechten en plichten van Verwerker
  5.1 Verwerker mag enkel de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst en verbindt zich er toe de Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de in deze Verwerkersovereenkomst omschreven doeleinden. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is bepaald. 

  5.2 Verwerker verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken op basis van de schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en volgens de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst. Als Verwerker een instructie in strijd acht met de Privacywetgeving zal zij de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld hiervan op de hoogte brengen. Deze adviseringsbevoegdheid vanuit de Verwerker is louter een inspanningsverbintenis en kan niet tegen de Verwerker gebruikt worden als aansprakelijkheidsgrond. Indien van de Verwerker verwacht wordt dat zij Persoonsgegevens doorgeeft naar een derde land of aan een internationale organisatie op grond van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat dat van toepassing is op haar, moet Verwerker dit melden aan Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking, tenzij indien het desbetreffende recht haar deze kennisgeving verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang. 

  5.3 Verwerker waarborgt de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die haar werden doorgegeven in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Verwerker waarborgt bovendien dat al haar Medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

  5.4 Verwerker mag de Persoonsgegevens niet opslaan, overdragen of op andere wijze verwerken op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte of doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Daarenboven moet Verwerker zich ervan verzekeren dat het derde land of de internationale organisatie een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Indien dit niet het geval is, moeten er gepaste garanties gegeven worden op contractuele wijze of moet de uitdrukkelijke toestemming van Betrokkenen bekomen worden. 

  5.5 Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke zijn doorgegeven, voor zolang dit nodig is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. Van zodra de opdracht is uitgevoerd, maakt Verwerker binnen redelijke termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, een einde aan elk ander gebruik van de Persoonsgegevens dan wat noodzakelijk is om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de gegevens te recupereren die aan Verwerker werden toevertrouwd.

  5.6 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in de mate van het mogelijke bijstaan bij diens plicht om verzoeken van Betrokken in te willigen betreffende het recht van inzage, recht van rectificatie, recht van gegevenswissing, recht van beperking van de Verwerking, recht van overdraagbaarheid van de gegevens, of recht van bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming (met inbegrip van profilering). In het geval dat een betrokkene een dergelijk verzoek richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen, tenzij expliciet anders overeengekomen. 

  5.7 Verwerker staat Verwerkingsverantwoordelijke bij voor iedere gegevensbeschermings-effectbeoordeling en voorafgaande raadpleging van de Toezichthoudende Autoriteit. Daarenboven staat Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke bij om verzoeken van de Toezichthoudende Autoriteit te beantwoorden. Voor de uitvoering van dergelijke verzoeken kunnen Partijen overeenkomen om hieraan een vergoedingsregeling te koppelen.

  5.8 Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, kan Verwerker een kopie maken en overgaan tot het nemen van een back-up. De Persoonsgegevens op deze kopieën en back-ups genieten dezelfde bescherming als de originele Persoonsgegevens. 

  5.9 Verwerker houdt een schriftelijk register bij van alle verwerkingsactiviteiten uitgevoerd voor de rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit register bevat alle gegevens die artikel 30(2) van de AVG vereist. 

  5.10 Verwerker garandeert dat haar Medewerkers uitsluitend toegang hebben tot de Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om hun taken in het kader van de opdracht tot Verwerking uit te voeren. De Medewerkers van de Verwerker zijn ook gebonden door vertrouwelijkheidsplicht. Verwerker zal zijn Medewerkers informeren over de verplichtingen van de Privacywetgeving en van deze Verwerkersovereenkomst. 

  5.11 Verwerker geeft aan Verwerkingsverantwoordelijke de naam en contactgegevens van haar functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO), indien zij gehouden is één aan te duiden volgens artikel 37 van de AVG. 
   
 6. Subverwerkers 
  6.1 Na voorafgaande, specifieke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke kan Verwerker de opdracht geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een Subverwerker. Verwerkingsverantwoordelijke kan enkel weigeren mits gegronde redenen. Verwerker blijft te allen tijde het aanspreekpunt voor Verwerkingsverantwoordelijke. 

  6.2 Verwerker mag slechts beroep doen op de diensten van een Subverwerker die zich buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt na voorafgaande, specifieke en schriftelijke goedkeuring van de Verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval dient de Verwerker een Subverwerker te kiezen die adequate beschermingsmaatregelen voorziet om de Persoonsgegevens te beschermen. Bij gebrek aan dergelijke maatregelen, moeten er gepaste garanties gegeven worden op contractuele wijze of moet de uitdrukkelijke toestemming van Betrokkenen bekomen worden.

  6.3 Verwerker moet verzekeren dat de Subverwerker dezelfde waarborgen biedt met betrekking tot het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen in overeenkomst met artikel 32 van de AVG. 

  6.4 Alle verplichtingen uit artikel 5 van de huidige Verwerkersovereenkomst zijn integraal van toepassing op de Subverwerker. Deze verplichtingen worden schriftelijk gestipuleerd in een overeenkomst tussen de Verwerker en de Subverwerker. Verwerker blijft volledig verantwoordelijk ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de naleving door de Subverwerker van haar verplichtingen. 

  6.5 Voor een correcte uitvoering van de taken als Verwerker wordt beroep gedaan op volgende subverwerkers:
  - Combell (webhosting)
  - Amazon (data storage en webhosting)
  - MailChimp (e-mail campagnes en transactionele mails)
  - Campaign Monitor (e-mail campagnes en transactionele mails)
  - Google (Web analytics)
   
 7. Vertrouwelijkheid
  7.1 Verwerker is gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die hij van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt voor de opdracht tot Verwerking en van alle informatie die hij in het kader van deze Verwerkersovereenkomst ontvangt. Deze geheimhoudingsplicht geldt onverkort voor de Medewerkers van Verwerker en voor eventuele Subverwerkers en hun Medewerkers.

  7.2 Deze vertrouwelijkheidsplicht ontstaat tijdens de onderhandelingen van de Verwerkersovereenkomst, blijft gelden tijdens de volledige duur van de Verwerkersovereenkomst en ook na het beëindigen van de Verwerkersovereenkomst.

  7.3 Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt niet wanneer Verwerker door de Toezichthoudende Autoriteit, een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel verplicht wordt deze Persoonsgegevens mee te delen, wanneer de informatie openbaar bekend is en wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke. 
   
 8. Veiligheidsmaatregelen 
  8.1 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker nemen de vereiste en passende technische en organisatorische maatregelen (hierna de “Veiligheidsmaatregelen”) om de Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens via een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige Verwerking of gebruik. 

  8.2 De Veiligheidsmaatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een adequaat beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De Veiligheidsmaatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

  8.3 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren omtrent alle Veiligheidsmaatregelen die hij neemt om aan de beschermingsverplichting te voldoen. Voor het bepalen van de relevante maatregelen wordt er rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Indien er door wijzigingen in de technologie wijzigingen dienen aangebracht te worden in de gebruikte technologie, zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte brengen en de nodige kosten hiervan ramen. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke niet akkoord gaat met het uitvoeren van deze door de Verwerker noodzakelijk geachte beveiligingsmaatregelen kan de Verwerker de niet aansprakelijk worden gesteld voor een Datalek die aan een niet-handelen van de Verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven. De Verwerkingsverantwoordelijke kan in dat geval mogelijke administratieve boetes en/of kosten naar de Betrokkenen niet op de Verwerker verhalen.

  8.4 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen er alle redelijke inspanningen leveren om erover te waken dat de gebruikte verwerkingssystemen voldoen aan de eisen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid, steeds rekening houdend met de stand van de techniek en met de redelijke kosten van uitvoering. Eveneens gaan beide Partijen na of hun systemen voldoende veerkrachtig zijn. 
   
 9. Melding van een Datalek
  9.1 Indien Verwerker een Datalek vaststelt, meldt hij dit onverwijld en ten laatste binnen de 24 uur aan Verwerkingsverantwoordelijke na de vaststelling. Deze melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:

  - de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie;

  - de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

  - de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek in verband met Persoonsgegevens;

  - de maatregelen die Verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om het Datalek aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.

  9.2 Op vraag van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker het Datalek in naam en voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke melden aan de Toezichthoudende Autoriteit zo snel als redelijkerwijze mogelijk en, indien mogelijk, binnen de 72 uur nadat het Datalek werd vastgesteld, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen. 

  9.3 Op vraag van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker het Datalek in naam en voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke melden aan de Toezichthoudende Autoriteit zo snel als redelijkerwijze mogelijk, indien het wel waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen. 

  9.4 Het is aan de Verwerkingsverantwoordelijke om te beoordelen of zij de Toezichthoudende Autoriteit en/of de betrokkenen daarover zal informeren of niet. 
   
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Persoonsgegevens en op de databanken met deze Persoonsgegevens komen toe aan Verwerkingsverantwoordelijke. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere het auteursrecht en het sui generis databankenrecht. 

  10.2 Verwerker ontvangt slechts een beperkt gebruiksrecht voor zover nodig om de overeengekomen Verwerkingen te kunnen doen in het kader van deze Verwerkersovereenkomst. Het is Verwerker niet toegestaan de beschermde elementen te wijzigen, overnemen, of meedelen aan het publiek, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. 
   
 11. Duur en einde van de overeenkomst
  11.1 Deze Verwerkersovereenkomst loopt voor zolang de Hoofdovereenkomst van kracht is en wordt beëindigd op hetzelfde ogenblik als de Hoofdovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst kan niet los van de Hoofdovereenkomst worden opgezegd, tenzij de Partijen overeenkomen dat beëindiging noodzakelijk is om zich te schikken naar de Privacywetgeving of beslissingen van de Toezichthoudende Autoriteit. 

  11.2 Bij het einde van de Verwerkersovereenkomst bezorgt Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke alle Persoonsgegevens die verwerkt werden. Daarnaast bezorgt zij alle informatie en documentatie die nodig is voor de latere Verwerking van de Persoonsgegevens. Nadat alle Persoonsgegevens zijn doorgegeven aan Verwerkingsverantwoordelijke, maakt Verwerker onmiddellijk een einde aan de Verwerking en vernietigt hij elke kopie of back-up die hij nog bezit. Eventuele kosten verbonden met het terugsturen van de Persoonsgegevens en de vernietiging van de zijn ten laste van de Verwerkingsverantwoordelijke.
   
 12. Algemene bepalingen, toepasselijk recht en geschillenregeling
  12.1 Deze overeenkomst zal niet overgedragen worden door één van de Partijen aan anderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Zulks geldt evenwel niet voor het overdragen aan geassocieerde of overgenomen ondernemingen of rechtsopvolgers van één van de Partijen, waarvoor geen toestemming nodig is. 

  12.2 Deze overeenkomst behelst de volledige wilsovereenstemming van de Partijen met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorgaande of bestaande overeenkomsten tussen de partijen wat haar onderwerp betreft. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden, na gezamenlijke ondertekening door de Partijen.

  12.3 De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de werking en geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen zich in dat geval inspannen om de betreffende bepaling te vervangen of aan te passen voor zover als nodig om deze bepaling geldig en afdwingbaar te maken. De Partijen onderhandelen in dat geval te goeder trouw en zullen streven naar een aanpassing die de originele strekking van de bepaling zoveel mogelijk onaangetast laat. Indien dit onmogelijk blijkt zal enkel die bepaling als onbestaande beschouwd worden.

  12.4 Titels of ondertitels in deze overeenkomst worden geacht louter illustratief te zijn.

  12.5 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de Partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. De Partijen zullen een redelijke interpretatie van deze Overeenkomst vooropstellen. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of een bevoegde rechtbank. De exclusief bevoegde rechtbank is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijnde het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Verwerker gelegen is.

Zin in koffie en een kennismaking?

Laat je e-mailadres hier achter en wij nemen contact met je op.
Neem contact op